Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://sklep.ulikroztocze.pl.

Sprzedającym jest Gospodarstwo Pasieczne ULIK z siedzibą Mokrelipie 85, 22-463 Radecznica, prowadzone przez Śliczniak i Świrszcz.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerami telefonów: (+48) 887 798 337, (+48) 887 873 444
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY
§ 1 Definicje i określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 • Konsument – to Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedmiot transakcji - towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 • Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 • Sklep Internetowy - miodowy sklep ULIK (Sklep, Sklep Internetowy) tj. serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.ulikroztocze.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 • Strona – Usługodawca i Klient.
 • Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem http://sklep.ulikroztocze.pl
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Przedsiębiorca – to Klient będący osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osobą fizyczną dokonującą zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie.
 • Siła wyższa – zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron a w szczególności zdarzenia wywołane siłami przyrody, jak powodzie, ulewy itp., czynnościami osób trzecich, na których działania żadna ze Strona nie miała bezpośredniego wpływu, stan klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, niepodanie lub podanie danych niekompletnych lub wprowadzających w błąd jak i takich, które uniemożliwiają realizacje zamówienia, brak kontaktu z Klientem oraz inne określone w niniejszym Regulaminie przypadki, które przez Strony będą traktowane jako okoliczności niezawinione w niemożności realizowania umowy kupna sprzedaży, traktowane jako okoliczności, uzasadniające odstąpienie przez Strony od umowy. Przez siłę wyższą nie rozumie się upływ okresu ważności produktów lub ich przydatności.
§ 2 Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym „Miodowy sklep ULIK” przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu internetowego „Miodowy sklep ULIK”.

§ 3 Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Cena podana przy każdym towarze jest - w chwili złożenia zamówienia - ceną wiążącą.

Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym „Miodowy sklep ULIK”, na stronie http://sklep.ulikroztocze.pl, przy pierwszych zakupach można utworzyć nowe konto Klienta lub skorzystać z możliwości zamówienia bez konieczności rejestracji. W obu przypadkach od Klienta wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym - w przypadku telefonów stacjonarnych) oraz adresu e-mail. Dane te są niezbędne do zapewnienia przez Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” szybkiej, sprawnej i bezproblemowej realizacji zamówienia Klienta oraz kontaktu z nim, w razie potrzeb określonych w niniejszym „Regulaminie”. Wszystkie pozostałe pola formularza rejestracji są opcjonalne i mogą zostać przez Klienta (w dowolnej chwili) uzupełnione, zmienione lub skasowane.

Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, błędnie podane dane adresowe lub kontaktowe mogą spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia, a nawet je uniemożliwić.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie telefonicznie, do momentu wysłania przesyłki, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

Gdy dane Klienta lub zamówienie budzą wątpliwości obsługi sklepu, np. co do intencji Klienta, Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” może potwierdzić złożone zamówienie, kontaktując się z Klientem telefonicznie lub e-mailem. Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.

Zamówienia poprzez stronę internetową lub e-mailem można składać 24 godziny na dobę 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówienia drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu rozliczenia.

W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem”.

Rezygnacja z realizacji zamówienia przez Przedsiębiorcę na 24h przed terminem wysyłki (odbioru) towaru obliguje go do zapłaty naliczonej opłaty za wysyłkę zgodnie z rzeczywistą wartością poniesionych kosztów. Przedsiębiorca wyraża zgodę na potrącenie z wzajemnymi pieniężnymi roszczeniami Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego poinformowania o tym. W przypadku, gdy zmiana ceny nastąpiła po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które uzyskały status „Wysłane” bądź „Przygotowanie w toku”.

Oferta Sklepu internetowego „Miodowy sklep ULIK” powstaje na podstawie pozyskanych produktów pszczelich z Gospodarstwa Pasiecznego ULIK.

Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” dokłada wszelkich starań aby informacje o dostępności produktów, prezentowane na stronie http://sklep.ulikroztocze.pl, były zgodne ze stanem faktycznym.

§ 4 Wysyłka, koszty i termin wysyłki

Wysyłanie przesyłek ze Sklepu internetowego „Miodowy sklep ULIK” na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Koszt doręczenia przesyłki zależy w szczególności od sposobu dostawy, łącznej wagi zakupionych produktów i jest automatycznie przeliczany oraz podawany Klientowi podczas dokonywania zakupu.

Wysyłanie przesyłek ze Sklepu internetowego „Miodowy sklep ULIK” poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się wyłącznie po dokonaniu stosownych ustaleń ze Sklepem internetowym „Miodowy sklep ULIK” pod numerem telefonu (+48) 887 798 337, (+48) 887 873 444 lub drogą elektroniczną poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY

Towar wysyłany jest pod adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

Towar jest dostarczany niezwłocznie nie później niż 7 (siedem) dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem przypadków siły wyższej a w przypadkach o których mowa w ust. 2 firma kurierska podaje przewidywany czas dostawy, zależny od tego, do którego ze wskazanych krajów jest realizowana dostawa, jednakże nie powinien przekroczyć 10 (dziesięć) dni roboczych, z zastrzeżeniem przypadków siły wyższej.

W przypadku asortymentu wielkogabarytowego lub o wadze innej niż wskazane w ust. 4 zakup może być zrealizowany tylko poprzez wcześniejszy kontakt z obsługą Klienta, gdyż w takich przypadkach transport ustalany jest na indywidualne potrzeby za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

§ 5 Płatności

Z zastrzeżeniem ust.3 płatność za zamówiony towar może nastąpić „za pobraniem” (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto.

Płatność „za pobraniem” nie dotyczą przypadków, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 4 ust. 3.

§ 6 Odbiór towaru

Dostawy są realizowane, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 i 3, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Każdy Klient Sklepu internetowego „Miodowy sklep ULIK” jest zobowiązany, także w swoim dobrze pojętym interesie, do sprawdzenia przesyłki podczas odbioru - czy nie nosi widocznych śladów uszkodzenia. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Klient powinien sprawdzić zawartość przy osobie dostarczającej przesyłkę. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Gdy przedmiot okaże się uszkodzony, Klient powinien napisać - wraz z doręczycielem - protokół uszkodzenia przesyłki. O nadejściu uszkodzonej przesyłki Klient powinien również poinformować, możliwie jak najszybciej (nie później, niż do 24 godzin), Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” - telefonicznie lub FORMULARZEM KONTAKTOWYM. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, do których doszło podczas transportu przesyłki, będą rozpatrywane jedynie po wypełnieniu przez Klienta opisanej wyżej procedury, a przede wszystkim po przedstawieniu protokołu uszkodzenia, podpisanego również przez doręczyciela przesyłki.

Oferta produktów dostępnych w Sklepie internetowym „Miodowy sklep ULIK” oraz niniejszy „Regulamin” są ważne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w każdym przypadku dokonywania zakupów ze wskazaniem miejsca dostawy poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera Przedsiębiorca jest obowiązany do sprawdzenia pod rygorem utraty wszelkich uprawnień (w tym do reklamacji względem producenta), czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze będzie wpływał negatywnie na wynik rozpatrzenia roszczeń Przedsiębiorcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Wszelkie próby zwrotów, rezygnacji lub odstąpienia od umowy przez Przedsiębiorcę będą traktowane odmownie, jeśli nie będą spowodowane działaniem Siły Wyższej.

W przypadku Przedsiębiorców, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży lub zmiany ich cen, bez wcześniejszej zapowiedzi.

Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK”, stara się opisywać produkty w sposób rzetelny i dokładny. W razie wątpliwości związanych z cechami lub działaniem produktów można skontaktować się telefonicznie, e-mailem lub formularzem kontaktowym z obsługą Sklepu.

Klient Sklepu internetowego „Miodowy sklep ULIK” przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia produktów pszczelich prezentowane w formie elektronicznej mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego koloru. Zdjęcia miodów nie ukazują faktycznego stanu fizycznego: skrystalizowany czy ciekły.

§ 7 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy

Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a same produkty będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.

W ciągu do dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Konsumenta.

§ 8 Procedura reklamacji

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta i kodeksem cywilnym Klient może złożyć reklamację z tytułu wad fizycznych w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zakupionego towaru, zwracając towar w stanie nienaruszonym oraz w oryginalnym opakowaniu.

W celu dokonania zwrotu niezbędny jest kontakt Klienta z obsługą Sklepu internetowego „Miodowy sklep ULIK”, pod nr telefonu: (+48) 887 798 337, (+48) 887 873 444 lub drogą elektroniczną na e-mail lub poprzez FORMULARZ ZWROTU. Klient odsyła towar na koszt własny, odpowiednio zabezpieczając go na czas wysyłki.

Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” dopuszcza możliwość dokonania wymiany towaru po ustaleniu szczegółów z obsługą.

Z uwagi na specyficzne cechy towarów żywnościowych Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” rekomenduje konieczność niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności towaru z umową, nie później jednak niż w terminie 3 dni od otwarcia opakowania.

Wszelkie wady produktów powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej z dokładnym opisem uszkodzenia na adres e-mail, poprzez formularz kontaktowy lub na adres pocztowy Sklepu Internetowego: Sławomir Świrszcz, Żurawnica 66, 22-470 Zwierzyniec.

Gwarancją nie są objęte produkty, które zostały przez Klienta lub osoby trzecie zniszczone, uszkodzone, zmodyfikowane lub były otwierane i spożywane.

Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” dokłada wszelkich starań, by czas rozpatrzenia reklamacji był jak najkrótszy.

W przypadku reklamacji uzasadnionej Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” dostarcza – na własny koszt – brakujące lub wolne od wad produkty, zwraca zapłaconą przez Klienta cenę lub proponuje Klientowi odpowiedni rabat. Sposób wykonania reklamacji leży po stronie Sklepu internetowego „Miodowy sklep ULIK” i jest z Klientem uzgadniany.

Klient informuje Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” o uszkodzeniu zakupionego produktu. Z wysyłką towaru należy wstrzymać się do czasu potwierdzenia, które wystosuje obsługa Sklepu.

Jeśli warunki niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia procedury reklamacji są spełnione Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” przyjmuje reklamację do rozpatrzenia i rozpoczyna proces reklamacji.

Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” zobowiązuje się zakończyć proces reklamacyjny w ciągu 14 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.

Sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” - na koszt własny - wysyła do Klienta nowy produkt, za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, jej kolejne skuteczne dostarczenie odbywa się na koszt własny Klienta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury reklamacyjnej, sklep internetowy „Miodowy sklep ULIK” oczekuje na kontakt e-mail, poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY lub telefonicznie na nr (+48) 887 798 337, (+48) 887 873 444.

Adres wysyłki reklamowanego towaru: Sławomir Świrszcz, Żurawnica 66, 22-470 Zwierzyniec.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu internetowego „Miodowy sklep ULIK” są poufne. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”, Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawienie oraz wniesienie żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Sprzedający zapewnia Klienta o poprawności działania sklepu internetowego na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Wymagane jest włączenie Javascript i Cookies. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony sklepu.

Językiem obowiązującym w Sklepie Internetowym jest język polski, a obowiązującymi przepisami są przepisy prawa polskiego. Komunikacja i obsługa Klienta również odbywa się w języku angielskim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Oferta zamieszczona w Sklepie internetowym „Miodowy sklep ULIK” nie stanowi oferty w rozumieniu „Kodeksu Cywilnego”, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”.